ARTICLE LÀ GÌ

Mạo tự (Articles) là gì? bọn họ gồm Mạo từ biến động (Indefinite article), Mạo trường đoản cú xác định (Definite article), giải pháp tách biệt với sử dụng bọn chúng như thế nào?
Mạo từ là tự dùng trước danh tự và cho thấy danh tự ấy đề cập tới một đối tượng người dùng xác minh hay là không xác định. Trong tiếng Anh gồm có mạo từ sau đây:
- Mạo trường đoản cú bất định (Indefinite article): a, an, sử dụng Khi fan nói đề cập tới một đối tượng người tiêu dùng chung hoặc chưa xác minh được.

Bạn đang xem: Article là gì


- Mạo từ bỏ xác định (Definite article): the, sử dụng Khi danh từ bỏ chi đối tượng người sử dụng được cả người nói lẫn tín đồ nghe thấu hiểu đỏ là đổi tượng nào.
Mạo từ zero (Zero article) hay là không dùng mạo từ: hay vận dụng mang lại số đông danh trường đoản cú ko đếm được (uncountable nouns) như coffee, sugar, tea và phần đa danh từ đếm được nghỉ ngơi dạng số các (countable nouns in plural) như cats, hats, houses.
Mạo từ cô động có có hai hình thức: a và an, được áp dụng trước phần đông danh từ bỏ đếm được sống số không nhiều. Trong đó:
*

c. Dùng a/an trước các từ bỏ chỉ chức danh (Mr, Mrs, Miss, v.v...) để chỉ “một người làm sao đó”.
d. Dùng a/an trước phần đa từ biểu đạt Điểm sáng, đặc thù, cấu tạo mô tà là “a/an + tính trường đoản cú + danh từ”
a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một trong những phần ba) a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a thousvà (một ngàn)
Mạo trường đoản cú xác định chỉ bao gồm một vẻ ngoài duy nhất: the, được áp dụng trước phần đa danh tự đếm được ờ số không nhiều lẫn số các, với trước đa số danh tự không đếm được.
The phạt âm là /õa/ khi đứng trước các trường đoản cú bắt đầu bàng phú âm hoặc phần lớn tự bước đầu bằng ngulặng ầm nhung âm phân phát ra là âm phụ âm.
The bicycle which my father bought yesterday is very expensive. Chiếc xe đạp điện nhưng bố tôi sẽ sở hữu ngày trong ngày hôm qua thì siêu mắc.
Bitexco Financial Tower is the tallest building in Saigon. Tháp tài chính Tập Đoàn Bitexco là tòa bên tối đa Sài Thành.
Nam là cậu bé nhỏ nhỏ độc nhất trong lớp. f Trước "first", "second”, "only"... Khi các tự này được dùng nlỗi tính từ xuất xắc đại từ
i. Trước đông đảo danh trường đoản cú riêng biệt chỉ biển khơi, sông, quần đảo, dãy núi, thương hiệu của những nước cơ mà gồm chữ kingdom xuất xắc States...
*

We were invited khổng lồ a dinner given to lớn welcome the new director. Chúng tôi được mời dự bữa ăn tổi mừng đón vị giám đốc mới. (Đây là một trong bữa tiệc khẳng định, chỉ bao gồm riêng rẽ trong đợt đỏ).
j. Trong những các trường đoản cú sau đây: come by car/by bus at sunrise/at sunphối at midnight/at noon from beginning khổng lồ end from left lớn right

(đi bởi xe hơi/xe buýt)

(dịp bình minh/hoàng hôn) (lúc nửa đêm/vào giữa trưa) (từ trên đầu tới cuối)

(từ bỏ trái lịch sự phải)


Những bài tập 1: Điền “fl”hoặc “an” vào địa điểm trống để chấm dứt các cau sau.

1. There is.......... green English book on the desk.

2. She's reading............ old comic.

3. They've sầu got............. idea.

4. He is drinking.......... cup of coffee.

5. The girl is............ pilot.

6.Leipzig has airport.

7. This is............ expensive bike.

8. Look! There's.......... bird flying.

9. My father is honest person.

10. My frikết thúc likes lớn be........... astronaut.

11. That is....... good idea.

12. May 1 ask you.......... question?

13. This is........................................ beautiful painting.

14- 1 have................. uncle who is teaching at Tran Cao Van high school.

15. It takes half............. hour to lớn the post office.

16. Her brother is studying at............ university in Saigon.


các bài luyện tập 2: Chọn tự đúng trong ngoặc (có hoặc không có “the”).

1. My grandmother likes (flowers/the flowers) very much.

2. I love sầu (flowers/the flowers) in your garden.

3. See you on (Wednesday/the Wednesday).

Xem thêm: Gsp Là Gì ? Tiêu Chuẩn Gsp Ứng Dụng Trong Ngành Dược Điều Kiện Bảo Quản Thuốc Trong Kho Gsp

4. I always listen to lớn (radio/the radio) in the morning.

5 Alex goes to lớn work by (bus/the bus).

6. Don't be late for (school/the school).

7. Listen! Dennis is playing (trumpeưthe trumpet).

8. She has never been to (Alps/the Alps) before.

9. What about going khổng lồ nước Australia in (February/the February)?

10. We often see our cousins over (Easter/the Easter).

11. (Danube/The Danube) is Austria's longest river.

12. Our uncle lives on (Philippines/the Philippines).

13. (Jamaica/ the Jamaica) belongs lớn the Carribean islands.

14. (Statue of Liberty/The Statue of Liberty) was dedicated in 1886.

15. (Taj Mahal/The Taj Mahal) is one of India's most popular attractions.

16. (Dead Sea/The Dead Sea) lies below sea level.

các bài tập luyện 3: Hoàn thành những câu sau cùng với những mạo tự “a/an/the”hoặc “x” (“x” Có nghĩa là ko bắt buộc mạo từ).

1 Ị lượt thích............ xanh T-shirt over there better than........... red one.

1. Their car does 150 miles............ hour.

2. Where’s.......... USB drive sầu I lent you last week?

3. Do you still live sầu in........... Bristol?

5 Is your mother working in............. old office building?

6. Carol's father works as........... electrician.

7. The tomatoes are 99 pence......... kilo.

8. What bởi you usually have sầu for......... breakfast?

9. Ben has........... terrible headache.


10. After this tour you have............ whole afternoon không lấy phí khổng lồ explore.......... thành phố.

11. My mother thinks that this is......... expensive sầu shop

12. Like many women, she loves............ parties và........... gifts

13. She works seven days......... week.

14. My mother goes to lớn work in........... morning

15. I am on night duty. When you go to lớn.... bed, I go lớn......... work

các bài luyện tập 4: Chọn giải đáp đúng nhằm điền vào nơi trống

1. We are looking for______ place lớn spend________ night.

A. the/the B. a/the c. a/a D. the/a

2. Please turn off_______ lights when you leave_________ _ room

A. the/the B. a/a c. the/a D. a/the

3. We are looking for people with______ experience

A- the B. a c. an D. X

4. Would you pass me_______ salt, please?

A-a B. the c. an D. X

5. Can you show me______ way to____ station?

A. the/the B. a/a c. the/a D. a/the

6. She has read________ interesting book.

A-a B. an c. the D. X

7. You’ll get______________ shoông xã if you touch live wire with that screwdriver.

A. an/the B. x/the c. a/a D. an/the

8. Mr. Smith is____________ old customer & honest man.

A. An/the B. the/an c. an/an D. the/the

9- ------------- youngest boy has just started going to________ school.

A a/x B. x/the c. an/x D. the/x

10. Do you go to_______ _ prison khổng lồ visit him?

A-the B. a c. X D. an


11. _______ eldest boy is at________ college.

A a/the B. the/x c. xJ a D. an/x

12. Are you going away next week? No,______ week after next.

A. an B. a c. the D. x

13. Would you lượt thích to hear_________ story about________ English scientist?

A. an/the B. the/the c. a/the D. a/ an

14. There’ll always be a conflict between_______ old and------------young.

A. the/the B. an/a c. an/the D. the/a

15 There was________ collision at_________ comer.

A.the/a B. an/the c. a/the D. the/the

các bài luyện tập 5: Điền “a/an hoặc the” vào vị trí trổng trong số đoạn vnạp năng lượng sau.

A. During our journey we came to 1................ bridge. As we were crossing 2............ bridge, we met 3............... old man và spoke khổng lồ him. man refused to lớn answer US at first. He could tell at a glance that we had escaped from 5.............. prisoner-of-war camp and he was afraid of getting inlớn trouble. We weren’t 6.............. first prisoners of war to have escaped from 2.............. camp. As soon as Jyên ổn produced8 revolver 9.............. man proved very willing lớn answer our questions. He told US exactly where we were and directed US lớn 10 farm where we might find food.

B.SUNRAYCER

I read recently in 1............ Times that the big American company, General Motors, has developed 2........... vehicle that uses 3..................power of 4.............. sun instead of petrol. 5............. vehicle is called Sunraycer. Sunraycer has just taken part in 6.............. race against 25solar-powered vehicles. 7............ route of 8................... race was froniDarwin lớn Adelaide