Bài luận how to protect the environment

*
đã trả lời16 tháng 5, 2018bởi kakashiCử nhân(3.1k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất16 tháng 12, 2018bởi Minagi Aino

Bài làm:

I think we can do many things to improve the environment around us. Firstly, we need to save energy by turning off the lightsor TVs when you are not using them. Secondly, to keep the environment clean, we should reduce the amount of waste, throwhousehold garbageproperly to its place. To do this, we can recycle more rubbish such as glass, paper, plastic and so on. Moreover, givingold clothes to charity instead of throw them awayis also a good way to protect the environment.Next, we will organise some campaigns to raise people’s knowledge about the importance of the environment like picking up rubbish in the parks, collecting litter on the rivers…Last but not least, weought toplant trees tomake the atmosphere fresher. For example, we can grow flowers or our own vegetables. All in all, we can do a lot of ways to improve the environment. When we improve the environment, we are improving our lives and our future as well.

Bạn đang xem: Bài luận how to protect the environment

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm rất nhiều điều để cải thiện môi trường xung quanh. Đầu tiên, chúng ta cần tiết kiệm năng lượngbằngviệc tắt đèn và cácTV khi không sử dụng nữa. Thứ hai, để giữ cho môi trường trong sạch, chúng ta nên giảm thiểu lượng rác thải và vứt rác vào đúng nơi quy định. Để làm được điều này, chúng ta có thể tái chếnhiềuráchơnnhư thủy tinh, giấy, nhựa,v.v. Hơn nữa, đem quần áo cũđitừ thiện thay vì ném chúng đicũng là một cách hay để bảo vệ môi trường.Tiếp theo, chúng ta sẽ tổ chức các chiến dịch để nâng cao ý thức người dân về tầm quan trọng của môi trường như là nhặt rác ở trong các công viên hay thu gom rác trên các dòng sông…Cuối cùng, chúng ta nên trồng cây đểbầu không khí được trong lành hơn. Ví dụ như chúng ta có thể trồng các loại hoa hoặc rau cho chính mình. Tóm lại, có rất nhiều cách để cải thiện môi trường mà chúng ta có thể làm. Khi chúng ta cải thiện môi trường, là chúng ta đang cải thiện môi trường sống và tương lai của chính chúng ta.

Xem thêm: Avira Antivirus Pro 2018 Crack + License Key Full Download, Avira Antivirus Pro 2021 Crack + Activation Code


Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để thêm bình luận.


+1 thích
*
đã trả lời16 tháng 5, 2018bởi Tí Vua Đệ NhấtPhó giáo sư(31.3k điểm)
Enviroment is the most important thing for our life. Enviroment is the air we breath, the water we drink and is everything we need for our life. But now that most important thing for our life is being polluted and by many different ways. This pollution affects the health of living things. Air is damaged by car and lorry fumes, and power stations create acid rain which destroys entire forests and lakes. When fossil fuels i.e. oil, gas and coal are burned to provide energy for lighting, cooking etc. they form polluting gases. Not only on land but also in the sea, oils spills pollute sea water and kill marine life; chemical waste from factories and sewage works, and artificial fertilisers from farmland, pollute river water, killing wildlife and spreading disease. Everything is being caused by human’s existence. Humans create such a lot of rubbish! Each household produces about 1 tonne of rubbish every year! Most of this is taken away by dustmen and buried in enormous landfill sites or burned in incinerators - both of these actions can be dangerous for the environment.  But only we can change it and solve it. Pollution can be prevented by thing we do everyday. First we can use recycled paper to help save trees. Second try to avoid buying plastic. It"s hard to recycle. One way to cut down on plastic is to refuse to use carrier bags. If we can’t avoid buying plastic bags, we should use re-use plastic bags over and over again, until they wear out. Finally we should take your old clothes to charity shops, some are sold. To protect environment we also have to save energy. Use less energy by switching off lights when rooms are not in use, not wasting water; don’t forget to switch off all electric things when they are not in use, use a bicycle or walk instead of using a car for short trips we can save energy, keep clean atmosphere and keep healthy life. Lighting accounts for 10 percent to 15 percent of the electricity bill. However, this amount can be reduced by replacing an ordinary 100-watt light bulb with an energy-saving bulb and we still trying to invent the new thing to save money as well as conserve the Earth’s resources.  Keep clean environment isn’t only all ways are mentioned before but also to protect natural resources. That is the way to conserver wild life. First we need to conserve the old forest, rainforest, build more safari and national park, and plant more trees to make place to live for wild animals. Second we need to prohibit hunters who hunt animals too many out of the law allowance. Finally, we now know that enviroment is the most important thing for life and we know how to protect and use it scientifically. Everyday we invent and find more and more way to protect enviroment. I hope that in the future the earth will be cleaner.
*
đã trả lời20 tháng 5, 2018bởi Dĩnh BảoThần đồng(1.4k điểm)
bài 1Environment is an essential part of our life. A clean environment is necessary for a peaceful and healthy life. An environment is the natural surroundings which helps human beings, animals and other living things to grow and develop naturally. But nowadays, our environment is disturbing in many different ways. Any type of disturbance in the nature’s balance affects the environment totally. It does not only ruin human lives but also affects on all living beings. We can save our environment with the little step taken by everyone on the earth. We should reduce the amount of waste, throwing wastes properly to its place only…and many other simple ways. It is very important to save environment for human existence. When we protect the environment, we are protecting ourselves and our future as well.=> Bài dịch: Môi trường là một phần thiết yếu trong cuộc sống của chúng ta. Một môi trường sạch rất cần thiết cho một cuộc sống yên bình và khỏe mạnh. Môi trường là khu vực tự nhiên xung quanh giúp con người, động vật và những sinh vật sống khác lớn lên và phát triển một cách tự nhiên. Nhưng hiện nay, môi trường của chúng ta đang bị rối loạn bằng nhiều cách khác nhau. Bất cứ hình thức làm rối loạn sự cân bằng tự nhiên nào cũng đều ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường. Điều này không chỉ phá hủy cuộc sống của con người mà còn ảnh hường đến tất cả mọi sinh vật sống. Chúng ta có thể bảo vệ môi trường của chúng ta bằng các hành động nhỏ của mọi người trên Trái Đất. Chúng ta nên giàm lượng rác thải, chỉ bỏ rác đúng nơi quy định… và nhiều cách đơn giản khác. Bảo vệ môi trường cho sự sinh tồn của nhân loại là điều rất quan trọng. Khi chúng ta bảo vệ môi trường, chúng ta đang bảo vệ chính bản thân mình và cả tương lai của chúng ta nữa.bài 2Nowadays, a variety of environmental problems affect our entire world. As globalization continues and Earth’s natural processes, few societies are being left untouched by major environmental troubles.First of all, some of the largest problems now affecting to the world, air pollution and hazardous waste. These issues can be avoided with the recycling, for example in order to reduce pollution, we can minimize the energy spends on industrial production. Consequently, the greenhouse emission can be reduced which are harmful for the environment and our health. Furthermore, most of the landfill sides are filled up with a lot of waste products that could have been recycled, especially waste materials that belong to non-biodegradable category which takes a long time to discompose. In this way, recycling enable proper usage of these waste products and saves space for landfill.Plant more trees. This is easy, you know? Choose an open area/ground near your residence or workplace. Plant a tree every month, encourage your friends and colleagues to join you. Have more and more trees planted and there will come a day when you have a green stretch of land thanks to your effort.Walk more, drive less. Now that"s not very difficult, is it? Choose to walk short distances instead of taking your car every time. Walking to the gym, to work (if it"s not very far), go walking to run errands. Or use a bicycle. Both cycling and walking are good exercises. And each time you avoid using your car, you are contributing to reducing air pollution. You are saving fuel, saving money and getting a good workout too.=> Bài dịch: Ngày nay, một loạt các vấn đề về môi trường ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới của chúng ta. Khi toàn cầu hóa tiếp tục và quá trình tự nhiên của Trái đất trải , một vài các xã hội đang bị bỏ rơi bởi những rắc rối lớn về môi trường.Trước hết, một số trong những vấn đề lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến thế giới, ô nhiễm không khí và chất thải nguy hại. Những vấn đề này có thể tránh được bằng việc tái chế, ví dụ như để giảm thiểu ô nhiễm, chúng ta có thể giảm thiểu năng lượng tiêu thụ trong sản xuất công nghiệp. Do đó, sự phát thải của hiệu ứng nhà kính có thể được giảm điều này vốn đang gây hại cho môi trường và sức khỏe của chúng ta. Hơn nữa, hầu hết các bãi rác được lấp đầy với rất nhiều chất thải có thể được tái chế, đặc biệt là vật liệu chất thải thuộc loại không phân hủy mà phải mất một thời gian dài để phân huỷ. Bằng cách này, tái chế cho phép sử dụng hoàn toàn các sản phẩm chất thải và tiết kiệm không gian cho bãi rác.Kế hoạch nhiều cây xanh. Điều này thật dễ dàng, bạn biết không? Chọn một khu vực mở / mặt đất gần nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bạn. Trồng một cây mỗi tháng, khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp của bạn cùng tham gia. Ngày càng có nhiều cây trồng và có sẽ đến một ngày khi đó bạn sẽ có một dải màu xanh lá cây của đất nhờ vào nỗ lực của bạn.Đi bộ nhiều hơn, lái xe ít hơn. Bây giờ điều này không phải là khó khăn, phải không? Chọn quãng đường ngắn để đi bộ thay vì lúc nào bạn cũng đi xe. Đi đến phòng tập, làm việc (nếu nó không xa), đi dạo để chạy việc vặt. Hoặc sử dụng một chiếc xe đạp. Vừa đi xe đạp và đi bộ là những bài tập thể dục tốt. Và mỗi lần bạn tránh sử dụng xe của bạn, bạn đang góp phần làm giảm ô nhiễm không khí. Bạn đang tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm tiền bạc và nhận được một việc tập luyện quá tốt.