BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ CÓ LỜI GIẢI

Cùng tham khảo bài "Bài tập Lập trình hướng đối tượng C++ cơ bản", bài tập này giúp bạn nắm bắt các nội dung, cũng như cách để lập trình hướng đối tượng C++. Mong rằng bài tập này có thể giúp ích cho bạn.


Bạn đang xem: Bài tập lập trình hướng đối tượng c++ có lời giải

*

Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ C Ơ BẢ N THỰC HIỆN: TRẦN XUÂN THỨC tranxuanthuc.pci

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Pantheon - Cách Chơi Pantheon Tốc Chiến

gmail.comCN: Trần Xuân Thức - 1-Bài tập lập trình hướng đối tượng C++I. DẠNG BÀI TẬP MÔ TẢ BẰNG LỜI. Toàn bộ các lớp, các mối quan hệ giữa các lớp được đề bài mô tả bằng lờimột cách chi tiết. Dạng này dễ dàng xác định được các lớp của bài và mối quan hệgiữa chúng, các thuộc tính và phương thức trong mỗi lớp. Do vậy ta dễ dàng vẽ mộtsơ đồ cho mỗi bài (nếu cần).Sau đây là một số bài tập ví dụ:Bài 1.1: Xây dựng lớp Person gồm các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Quê quán. Sauđó, xây dựng lớp dẫn xuất “Kỹ sư” ngoài các thông tin của lớp Person, lớp kỹ sư còncó các thông tin về: Ngành học, Năm tốt nghiệp (int) và các phương thức: Phương thức nhập: nhập các thông tin của kỹ sư. Phương thức xuất: xuất các thông tin lên màn hình. Xây dựng chương trình chính nhập vào một danh sách các kỹ sư. In danh sáchcủa các kỹ sư lên màn hình và thông tin của các kỹ sư tốt nghiệp gần đây nhất (năm tốtnghiệp lớn nhất).#include#include#include#includeclass Person{public: char HT<30>; char NS<30>; char Q<30>;};class Kysu:public Person{public:char NH<30>;int NTN; void nhap(); void xuat();};void Kysu::nhap(){ coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++{ coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++float TL;char NamSX<30>;char HangSX<30>;};class Mkim:public Mayin{int Skim;int Tdo;public: void nhap(); void xuat();};class Mlaser:public Mayin{int DPG;int TD;public: void nhap(); void xuat();};void Mkim::nhap(){ coutTL; coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++ coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++ void xuat(); Person() { strcpy(HT,"");strcpy(NS,"");strcpy(QQ,""); }};class Diem{public: int Dtoan; int Dly; int Dhoa; void nhap(); void xuat(); Diem() { Dtoan=Dly=Dhoa=0; }};class Hocsinh:public Person,public Diem{ char Lop<30>; int TDiem;public: void nhap(); void xuat(); Hocsinh() { strcpy(Lop,"");TDiem=0; }};void Person::nhap(){ coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++ coutDhoa;}void Diem::xuat(){ coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++ (với input và output là các phương thức nhập, xuất thông tin của các thuộc tínhcủa lớp). Viết chương trình chính nhập vào danh sách n máy tính. In ra thông tin củacác máy tính của nhà sản xuất IBM. Sắp xếp danh sách các máy tính theo chiều tăngdần của giá thành và in danh sách đã sắp ra màn hình. Xoá mọi máy tính của hãngIntel sản xuất và in danh sách kết quả ra màn hình. #include #include #include #include class NhaSX { char TenNSX<30>; char DC<30>; friend class May; friend class Maytinh; friend void In(Maytinh *a,int n); friend void Xoa(Maytinh *a,int *n); }; class May { public: char NH<30>; NhaSX NSX; float GT; void nhap(); void xuat(); }; class Maytinh:public May { float TD; int DLR; int DLHDD; public: void nhap(); void xuat(); tranxuanthuc.pci
gmail.comCN: Trần Xuân Thức - 17-Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ CPU Cpu;public: void Cai_Dat(char *Ten); void Bat_CPU(); void Datdosang(int ds); void Tat_CPU();};void Power::Bat_Nguon(){ coutBài tập lập trình hướng đối tượng C++{ Computor x; x.Cai_Dat("WINXP"); x.Bat_CPU(); x.Datdosang(15); x.Tat_CPU();getch();}Bài 2.5. Cài đặt lớp theo sơ đồ sau: Person Hospital Person Họ tên Tên BV Họ tên Tuổi Tuổi Địa chỉ Nhap( ) Nhap( ) Xuat( ) Xuat( )Nhập vào một danh sách gồm n bệnh nhân. Sắp xếp danh sách theo chiều tăng dần củatuổi. In ra các bệnh nhân được điều trị trong bệnh viện có giám đốc bệnh viện làHoàng Hà.#include#include#include#includeclass Person{public: char HT<30>; int Tuoi; void nhap(); void xuat();};class Hospital{ char TenBV<30>,DC<30>; Person GD; friend class BN; friend void IN(BN *a,int n);};class BN:public Person{ char TS<30>,CD<30>; Hospital BV;public: void nhap(); tranxuanthuc.pci
gmail.comCN: Trần Xuân Thức - 19-Bài tập lập trình hướng đối tượng C++ void xuat(); friend void IN(BN *a,int n);};void Person::nhap(){ cout