Bút toán tiếng anh là gì

Kế tân oán – Kiểm toán là 1 trong những Một trong những ngành mong muốn tuyển chọn dụng cao nhất bây chừ, mặc dù trải nghiệm tuyển dụng ngành này của các cửa hàng, tập đoàn Khủng cũng rất hà khắc với giờ anh siêng ngành kế toán kiểm toán là 1 giữa những kĩ năng nên nhưng chúng ta ứng viên đề nghị nắm vững nếu như muốn làm việc với thăng tiến vào môi trường xung quanh hội nhập nước ngoài.

*

Tổng vừa lòng 100 thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế tân oán kiểm toán

Trong bài viết này, sumuoi.mobi đang tổng hợp 100 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế tân oán kiểm tân oán theo bảng vần âm, mong muốn sẽ giúp các bạn học tập trường đoản cú vựng chăm ngành một bí quyết tất cả khối hệ thống hơn.

Thuật ngữ A

Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/: Bút toán thù Accumulated /ə’kju:mjuleit/: Lũy kế Accrued expenses /iks’pens/: Chi tiêu yêu cầu trả Advanced payments lớn suppliers : Trả trước người phân phối  Assets /’æsets/: Tài sản Advances lớn employees: Tạm ứng

Thuật ngữ B

Bookkeeper /’bukki:pə/: fan lập report Balance sheet /’bæləns ʃi:t/: Bảng phẳng phiu kế toán

Thuật ngữ C

Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: desgin cơ bản  Cash /kæʃ/: Tiền mặt Cash in hand: Tiền khía cạnh trên quỹ Cash at bank /kæʃ at bæηk/: Tiền gửi bank Cash in transit: Tiền đang chuyển Cheông chồng and take over: sát hoạch Cost of goods sold: Giá vốn bán sản phẩm Construction in progress: Ngân sách chi tiêu kiến tạo cơ bản dlàm việc dang Current portion of long-term liabilities: Nợ lâu dài đến hạn trả Current assets /’kʌrənt ‘æsets/: Tài sản lưu lại động cùng chi tiêu ngắn hạn

Thuật ngữ D

Deferred expenses: giá cả đợi kết chuyển Deferred revenue: Người tải đưa tiền trước Depreciation of intangible fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt vô hình Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt hữu hình Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

Thuật ngữ E

Equity và funds: Vốn với quỹ Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/: Ủy nhiệm bỏ ra Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/: Chênh lệch tỷ giá chỉ Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/: Ngân sách chi tiêu hoạt động tài chính  Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/: Thu nhập không bình thường Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/: túi tiền phi lý Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

Thuật ngữ F

Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng Financials /fai’nænʃəls/: Tài chính Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/: Chỉ số tài bao gồm Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho Fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định Fixed asphối costs: Nguyên giá gia tài cố định hữu hình

Thuật ngữ G

General và administrative sầu expenses: túi tiền quản lý doanh nghiệp Goods in transit for sale: Hàng gửi đi cung cấp Gross revenue /grous ’revinju:/: Doanh thu tổng Gross profit /grous profit/: Lợi nhuận tổng

Thuật ngữ I

  Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chủ yếu Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá bán tài sản cố định vô hình Instruments & tools: Công vậy, nguyên lý trong kho Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình Inventory /in’ventri/: Hàng tồn kho Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội cỗ Investment and development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển Itemize /’aitemaiz/: msinh hoạt tiểu khoản

Thuật ngữ L

  Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài thiết yếu Leased fixed asset costs: Ngulặng giá bán tài sản thắt chặt và cố định mướn tài chính Liabilities /,laiə’biliti/: Nợ phải trả Long-term financial assets: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính lâu năm Long-term borrowings: Vay lâu năm Long-term mortgages, deposits, collateral: Các khoản thế chấp, ký kết quỹ, ký cược lâu năm Long-term liabilities: Nợ dài hạn Long-term security investments: Đầu tư chứng khoán thù dài hạn

Thuật ngữ M

Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/: Hàng hoá tồn kho

Thuật ngữ N

Net revenue: Doanh thu thuần Net profit: Lợi nhuận thuần Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí sự nghiệp Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định cùng đầu tư dài hạn Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

Thuật ngữ O

Operating profit: Lợi nhuận từ bỏ chuyển động SXKD Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác Other current assets: Tài sản lưu lại cồn không giống Other long-term liabilities: Nợ lâu năm khác Other receivables: Các khoản phải thu khác Other payables: Nợ khác Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn không giống Owners’ equity: Nguồn vốn nhà slàm việc hữu

Thuật ngữ P

Prepaid expenses: Chi tiêu trả trước  Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm giá sản phẩm tồn kho Profit from financial activities: Lợi nhuận từ bỏ hoạt động tài chính Purchased goods in transit: Hàng download đã đi bên trên đường

Thuật ngữ R

Receivables /ri’si:vəbls/: Các khoản đề xuất thu  Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/: Các nguyên liệu cần có, vật tư tồn kho Receivables from customers: Phải thu của bạn Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/: Quỹ dự trữ Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/: Đối chiếu Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/: Các khoản sút trừ Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/: Lợi nhuận không phân phối

Thuật ngữ S

Sales expenses: giá thành bán sản phẩm Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại Sales rebates: Giảm giá chỉ bán sản phẩm Short-term borrowings: Vay ngắn hạn Short-term liabilities: Nợ thời gian ngắn Short-term investments: Các khoản đầu tư tài bao gồm ngắn hạn Short-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp ngân hàng, ký cược, cam kết quỹ ngắn hạn Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/: Nguồn vốn kinh doanh Short-term security investments: Đầu tư triệu chứng khoán nthêm hạn  Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa hóng xử lý

Thuật ngữ T với W

Taxes và other payables to lớn the State budget: Thuế và những khoản yêu cầu nộp bên nước Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình Total assets: Tổng cùng gia sản Total liabilities và owners’ equity: Tổng cùng nguồn vốn Trade creditors: Phải trả cho những người bán Treasury stock /’treʤəri stɔk/: Cổ phiếu quỹWelfare và reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

Trên đấy là 100 thuật ngữ giờ anh chăm ngành kế toán kiểm toán phổ biến duy nhất, liên tiếp được thực hiện vào các bước. Nếu bạn muốn được đào tạo và huấn luyện một phương pháp chuyên nghiệp về những kiến thức tiếng anh giao hàng cho quá trình, hãy ĐK theo links sau nhằm dấn tư vấn lộ trình học tập tiếng anh dành riêng cho tất cả những người đi làm việc nhé: sumuoi.mobi/dang-ky-hoc/


Chuyên mục: Công Nghệ