Hệ Tuần Hoàn Của Ếch

Câu trả lời được tuyệt đối cất lên tiếng đúng đắn với đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời vì những chuyên gia, gia sư hàng đầu của Shop chúng tôi.

Bạn đang xem: Hệ tuần hoàn của ếch


*

Hệ tuần trả ngơi nghỉ ếch đụng bao gồm quánh điểm:

- Là hệ tuần hoàn kín.

- Tyên 3 ngăn uống, 2 chổ chính giữa nhĩ, 1 trung khu thất.

Xem thêm: Página No Encontrada - Loạn Đấu Tây Du For Android

- 2 vòng tuần trả, huyết đi nuôi khung hình là máu pha.

Hoạt động hệ tuần trả của ếch đồng có 2 vòng tuần hoàn:

- Vòng tuần trả nhỏ: tiết từ bỏ trung ương thất (đỏ thẫm) đi cho rượu cồn mạch phổi→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "mở cửa sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→mao mạch phổi hiệp thương khí oxi (ngày tiết đỏ tươi)→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "xuất hiện sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→tĩnh mạch máu phổi→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "xuất hiện sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→trung ương nhĩ phải→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "mở cửa sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→trung tâm thất

- Vòng tuần trả lớn: máu trường đoản cú trọng điểm thất đi mang lại cồn mạch chủ→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "Open sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→mao mạch cơ quan (hỗ trợ tiết đến những cơ quan)→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "Open sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→tĩnh mạch chủ→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "xuất hiện sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→ vai trung phong nhĩ trái→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "Open sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→ trọng tâm thất (ngày tiết trong tâm địa thất là tiết đỏ thẫm + ngày tiết đỏ tươi từ tĩnh mạch máu phổi đưa về→" style="box-sizing: border-box; color: #555555; font-family: "Segoe UI", "xuất hiện sans", "Helvatica Neue", sans-serif; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #f7f7f7; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">→ máu đi nuôi khung hình là máu pha).