Marriage là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Marriage là gì

*
*
*

marriage
*

marriage /"mæridʤ/ danh từ sự cưới xin, sự thành hôn, hôn nhânlớn take in marriage: hôn phối (cùng với ai)marriage certificate; marriage lines: giấy ĐK kết thân, giấy giá chỉ thú lễ cưới
Lĩnh vực: xây dựnghôn nhânmarriage problembài xích toán thù lựa chọn lựamarriage ratePhần Trăm đám cưới

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): marriage, marry, remarry, married, unmarried, marriageable


*Xem thêm: Khi Nào Ba Mẹ Mới Biết Được Màu Da Thật Của Trẻ Sơ Sinh Đen, Làm Sao Để Sinh Con Da Trắng

*

*

marriage

Từ điển Collocation

marriage noun

1 state of being husband and wife

ADJ. good, happy, successful | broken, disastrous, failed, unhappy She was the child of a broken marriage. | first, second, etc. | previous | early | late | conventional | modern | open | morganatic | loveless | childless | mixed | arranged

VERB + MARRIAGE have He had an unhappy marriage with an older woman. | propose | enter inlớn | consummate | annul, dissolve | save sầu They are struggling lớn save their marriage for the children"s sake.

MARRIAGE + VERB last | be over, break down/up, over, fall apart, fail Their marriage ended in divorce.

MARRIAGE + NOUN vows | plans, proposal | partner | relationship | break-up, breakdown, problems | counselling, guidance | counsellor | certificate, contract | market Daughters were expected lớn join their well-bred friends on the marriage market. | bed

PREPhường. by/from a ~ She"s his daughter by a previous marriage. | by ~ They are related by marriage. | in a/the ~ She was the dominant partner in the marriage. | outside ~ sex outside marriage | within ~ | ~ between the marriage between John và Elizabeth | ~ inkhổng lồ his marriage inkhổng lồ a wealthy family | ~ to/with her marriage lớn Jlặng

PHRASES ask for/win sb"s h& in marriage (old-fashioned), the break-up/breakdown of a marriage, give sầu sb in marriage (old-fashioned), the institution of marriage, a marriage of convenience, a proposal of marriage

2 wedding ceremony

ADJ. Christian, Jewish, etc. | civil | shotgun (= arranged quickly because the bride is pregnant)

VERB + MARRIAGE celebrate The marriage was celebrated in the cathedral.

MARRIAGE + VERB be held, take place

MARRIAGE + NOUN ceremony | licence

PREPhường. at a/the ~ She wanted to be present at the marriage of her grandson. | ~ to lớn Mr & Mrs Wall invite you to the marriage of their daughter Ann to Mr Thomas Lea.

Từ điển WordNet


n.

a cthua thảm và intimate union

the marriage of music and dance

a marriage of ideas
Xem thêm: Mã Số Thuế Trong Tiếng Anh Là Gì ? Dùng Để Làm Gì Và Có Lợi Ích Gì?

English Synonym và Antonym Dictionary

marriagessyn.: coupling joining matrimony union wedding

Chuyên mục: Công Nghệ