Muối Khan Là Gì

Bài tập tính toán tìm khối lượng muối khan

Muối khan là gì? Bài tập tính toán tìm khối lượng muối khan được sumuoi.mobi biên soạn gửi tới bạn đọc. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn hiểu được thế nào muối khan, và công thức tính muối khan trong các dạng bài tập. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Muối khan là gì

1. Khái niệm muối khan? 

Muối khan được hiểu là muối khô, không pha nước và có được là nhờ quá trình cô cạn dung dịch, tách nước ra khỏi dung dịch muối được muối khô (khan). Muối ăn cũng đc gọi là một loại muối khan.

Trong công nghiệp cũng như hóa học, muối khan có công thức CuSO4 hoặc MgSO4, khô và không pha nước.

2. Công thức tính khối lượng muối khan

m muối khan = m kim loại + m gốc axit


3. Bài tính tìm khối lượng muối khan.

Câu 1.

Xem thêm: Respectively Là Gì - Từ Dễ Nhầm Lẫn: Respectfully Và Respectively

Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 oãng, dư thấy có 0,336 lít khí thoát ra (đktc). Khối lượng muối sunfat khan thu được là 

A. 2,00 gam 

B. 2,40 gam 

C. 3,92 gam 

D. 1,96 gam 

Đáp án hướng dẫn giải 

nSO42- = nH2SO4 = nH2 = 0,336/22,4 = 0,015 mol 

m muối sunfat = mkim loại + mSO42- = 0,52 + 0,015.96 = 1,96 gam 

Câu 2. Cho 4,8 gam một kim loại R thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 3,38 lít khí H2 (đktc)

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra

b) Xác định tên kim loại R

c) Tính khối lượng muối khan thu được 

Đáp án hướng dẫn giải bài tập 

a) PHương trình hóa học tổng quát 

R + 2HCl → RCl2 + H2

0,2 0,2 0,2 

MR = 4,8/0,2 = 24 

Vậy R là Mg 

m muối tan = 0,2.(24+ 35,5.2) = 19 gam 

Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 10g hôn hợp Mg và Fe trong dung dịch HCl dư thấy tạo ra 2,24l khí H2 (đktc). Cô cạn dung dịch sau pahrn ứng thu được m gam muối khan. Khối luonhgjw muối khan thu được là bao nhiêu


Đáp án hướng dẫn giải 

Ta có: nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 (mol)

Các phương trình hóa học

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2)

Theo các phương trình phản ứng: (1); (2) nhận thấy: nHCl = 2.nH2 = 0,2 (mol)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

khối lượng muối = khối lượng kim loại + khối lượng axit - khối lượng H2

= 10 + 0,2.36,5 - 0,2.2 = 16,9 (g)

Vậy: Khối lượng muối thu đc là 16,9 g

Câu 4. Hoà tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe bằng dd HCl dư, sau phản ứng thu được 11,2 lit khí (đktc) và dd X. Cô cạn dd X thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 71,0g

B. 91,0 g

C. 90,0 g

D. 55,5 g

Đáp án hướng dẫn giải 

Số mol H2 = 11,5/22,4 = 0,5 (mol)

2HCl → H2

nHCl = n H2 .2 = 0,5.2 = 1 (mol)

=> nCl- = nHCl = 1 (mol)

m muối = m kim loại + mCl- = 20 + 1.35,5 = 55,5 (gam)

Câu 5: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng dung dịch HCl dư . Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 7 gam so với ban đầu. Tính khối lượng muối trong dung dịch thu được?

Đáp án hướng dẫn giải

m dd tăng = m kim loại – mH2

=> m H2 = m kim loại – m dd tăng = 7,8 – 7 = 0,8 (gam)

n H2 = 0,8/2 = 0,4(mol)

2HCl → H2

Từ phương trình => nCl- = nHCl = nH2 .2 = 0,4.2 = 0,8 (mol)


m muối = mkim loại + mCl-

= 7,8 + 0,8.35,5 = 36,2 (gam)

...............................

Trên đây sumuoi.mobi đã gửi tới bạn đọc Muối khan là gì? Bài tập tính toán tìm khối lượng muối khan. Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12 ,....