Reply Là Gì

Trong Tiếng sumuoi.mobiệt reply tất cả nghĩa là: vấn đáp, hồi âm, hồi đáp (ta vẫn tìm được các phép tịnh tiến 13). Có ít nhất câu chủng loại 201 có reply . Trong số những hình khác: Finally, I have sầu time to reply khổng lồ the mail that I have received these past three weeks. ↔ Cuối cùng tôi tất cả thời gian nhằm vấn đáp thỏng cơ mà tôi đã nhận trong 3 tuần qua.

Bạn đang xem: Reply là gì

.
(transitive or intransitive) To give sầu a written or spoken response, especially to a question, request, accusation or criticism; khổng lồ answer. +23 khái niệm
đáp lại·câu trả lời·đáp·lời đáp·phúc âm·phúc đáp·đáp lễ·đáp từ·ứng đáp·sự đáp lại

*
trả lời
She replied, “So we can imagine Jesus in the Garden of Gethsemane and on the cross, & when we take the sacrament we can think about Hyên ổn.”
Đứa đàn bà đáp: “Để bạn có thể tưởng tượng ra Chúa Giê Su vào Vườn Gkhông còn Sê Ma Nê cùng trên cây thập tự, với Khi bọn họ dự phần Tiệc Thánh chúng ta cũng có thể nghĩ về về Ngài.”
If you receive sầu a suspicious gmail that asks you for personal or financial information, don"t reply or cliông xã on any link in the message.
Nếu bạn nhận được gmail xứng đáng ngờ trải đời chúng ta đưa thông tin cá thể hoặc tài bao gồm thì đừng trả lời hoặc nhấp vào bất kỳ link làm sao trong thư.
When a friover later asked hyên ổn why he had left, he replied, "I never knew why they gave sầu me the job in the first place—I"m not much of a teacher.
khi một bạn bạn hỏi lý do tách bỏ ngôi ngôi trường, ông đáp lại: "Tôi không biết vày sao họ mang lại mang lại tôi quá trình kia ngay từ đầu— tôi không hẳn là một trong những thầy giáo.
When she campaigned during her husband"s 2000 run for United States House of Representatives, her boss at the University of Chicago asked if there was any single thing about campaigning that she enjoyed; after some thought, she replied that sumuoi.mobisiting so many lisumuoi.mobing rooms had given her some new decorating ideas.
Khi vẫn đi lại cho chồng vào Hạ sumuoi.mobiện (năm 2000), thượng cung cấp của Michelle ở Đại học tập Chicago hỏi điều gì khiến bà mê thích tốt nhất vào quá trình này, sau đó 1 phút ít lưu ý đến bà trả lời rằng chính là nhờ gồm thời cơ vào không ít phòng tiếp khách nhưng mà bà nảy sinh những ý tưởng new về trang trí nội thất.
as if he got the best of me, but in my mind, I know I got the best of hyên, so I replied very cocky, "Oh, I"m good, you good?"
nhỏng thể tôi không chịu đạt thêm, tuy nhiên trong trái tim trí, tôi biết hắn không Chịu thêm được. đề xuất tôi trả lời giải pháp chảnh chọe "Oh, tao ổn, mi ổn không?"
+ 4 In reply he said: “Have sầu you not read that the one who created them from the beginning made them male và female+ 5 and said: ‘For this reason a man will leave his father & his mother & will stiông chồng khổng lồ his wife, & the two will be one flesh’?
+ 4 Ngài đáp: “Các ông không đọc vấn đề này sao: Từ thuở đầu, đấng tạo nên con người đã tạo ra sự tín đồ phái nam cùng bạn nữ+ 5 rồi phán: ‘do vậy, người phái mạnh vẫn tránh cha mẹ và đính bó cùng với vk mình, nhì fan đã trsinh sống yêu cầu một’?
Asked about his deficiencies, Epstein replied, "I"m probably too conscious of ideas, rather than finance behind ideas."
khi được hỏi về điểm yếu, Epstein trực tiếp thắn: "Có lẽ tôi là 1 kẻ thừa cầu toàn về đông đảo ý tưởng phát minh, thậm chí bao gồm cả vụ sumuoi.mobiệc tiền nong trong mỗi ý tưởng phát minh."
He asked the adsumuoi.mobisor what he thought about the accident , to lớn which the adsumuoi.mobisor replied , " Everything happens for the good " .
Ông ấy hỏi chủ ý của vị quân sự về tai nạn này , thì vị quân sư trả lời rằng , " Mọi sumuoi.mobiệc xẩy ra đều phải có mục tiêu xuất sắc rất đẹp " .
30 So he turned from hyên ổn toward someone else và asked the same thing as before,+ và the people gave sầu him the same reply as before.

Xem thêm: Một Cốc Tương Đương Bao Nhiêu Ml ? Cách Quy Đổi 1 Oz Bằng Bao Nhiêu Gram


30 Đa-vkhông nhiều xoay đi ngoài anh mình với cho hỏi những người dân không giống cùng một câu như trước,+ họ rất nhiều trả lời tương đồng.
When asked in 1964 about his standing as a manager or businessman, Epstein replied, "Fair, as a businessman, fair.
Được hỏi vào năm 1964 về công sumuoi.mobiệc thống trị, Epstein trả lời: "Công bằng, như các người kinh doanh, đề xuất công bình.
+ 2 Dasumuoi.mobid replied to lớn A·himʹe·lech the priest: “The king instructed me khổng lồ vì chưng something, but he said, ‘Do not let anyone know anything about the mission on which I am sending you và about the instructions I have sầu given you.’
+ 2 Đa-vít đáp: “Đức vua sai tôi làm cho một sumuoi.mobiệc, tuy vậy ngài ấy bảo: ‘Đừng nhằm ai biết về trách nhiệm ta phó thác cùng lời chỉ dẫn ta vẫn truyền đến ngươi’.
He added that, if Hitler did not reply by 22:00 that night (23 April), he would assume that Hitler had indeed lost his freedom of action, and would assume leadership of the Reich.
The Chinese then replied by an assault against sumuoi.mobietnamese positions in the same area on 15 October, in which they claimed khổng lồ have killed 42 sumuoi.mobietnamese troops.
Phía Trung Quốc tiếp đến vẫn đáp trả bằng một cuộc tấn công vào các vị trí của VN trên thuộc Quanh Vùng này vào trong ngày 15 mon 10, cùng tuim cha đang phá hủy 42 lính toàn nước trong dịp công kích này.
White can reply with either 7.Bxc6 bxc6 8.d4 or 7.c3 Bg4 (it is too late for Blachồng lớn transpose into lớn the more usual lines of the Closed Defence, because 7...b5 would allow 8.Bc2, sasumuoi.mobing White a tempo over the two-move sequence Bb3–c2 found in other variations).
White rất có thể trả lời cùng với 7.Txc6 bxc6 8.d4 hoặc 7.c3 Tg4 (giờ đồng hồ vẫn muộn mang đến Đen nhằm chuyển đổi về Phương án bao gồm của Phòng thủ bí mật, vị 7...b5 trắng hoàn toàn có thể 8.Tc2, lợi một "temp" đối với trình trường đoản cú nhị nước đi Tb3–c2 thấy được ở 1 vài phương pháp khác).
Đại tá Scharroo đang phái sĩ quan tiền cung ứng của mình là, Đại úy J. D. Backer, cho chạm mặt quân Đức nhằm đưa câu trả lời.
"Người ta hỏi tôi tại vì sao dạy dỗ học tập và tôi đáp: "Còn search ở chỗ nào được những người bạn tuyệt vời và hoàn hảo nhất hơn vậy?"
Solomon wrote: “When anyone is replying lớn a matter before he hears it, that is foolishness on his part và a humiliation.”