Số đối là gì

Câu trả lời được xác thực cất thông báo đúng mực cùng an toàn và đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời vị những Chuyên Viên, thầy giáo hàng đầu của Shop chúng tôi.

Bạn đang xem: Số đối là gì


*

Giải mê say quá trình giải:

1) Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

VD: $3+(-3)=0$ khi đó $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch hòn đảo là nhì số gồm tích bởi 1.

VD: $3.dfrac13=1$ lúc đó $3,dfrac13$ là hai số nghịch đảo.

3) Quy tắc cộng:

a) 2 phân số thuộc chủng loại số:

Giả sử bao gồm 2 phân số cùng chủng loại số là: $dfracab$ với $dfraccb$ ($b e 0$)

Khi đó: Tổng của 2 phân số thuộc mẫu mã số là phân số mới bao gồm chủng loại số không thay đổi và tử số bằng tổng tử số của 2 phân số lúc đầu.

Xem thêm: Vlcm Zing Vn Login Game - Hp Inc'S Virtual Trade Show Booth

$dfracab + dfraccb = dfraca + cb$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac1+52=dfrac62=3$

b) 2 phân số không giống chủng loại số:

Giả sử có 2 phân số khác chủng loại số là: $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0; b e d$)

Khi đó: Ta quy đồng chủng loại số của 2 phân số ban sơ, tổng của 2 phân số bằng phân số new có mẫu mã số là chủng loại số tầm thường với tử số bởi tổng 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab + dfraccd = dfracadbd + dfracbcbd = dfracad + bcbd$

Ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac1.73.7+dfrac2.37.3=dfrac721+dfrac621=dfrac7+621=dfrac1321$

$dfrac215+dfrac43=dfrac215+dfrac4.53.5=dfrac215+dfrac2015=dfrac2+2015=dfrac2215$

4) a) Phnghiền trừ 2 phân số;

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ với $dfraccd$ ($b,d e 0$)

khi đó: Ta quy đồng mẫu mã số của 2 phân số thuở đầu, hiệu của 2 phân số bằng phân số new gồm chủng loại số là chủng loại số phổ biến và tử số bởi hiệu 2 tử số sau khi quy đồng.

$dfracab - dfraccd = dfracadbd - dfracbcbd = dfracad - bcbd$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac5-12=dfrac42=2$

$dfrac154-dfrac15=dfrac15.54.5-dfrac1.45.4=dfrac7520-dfrac420=dfrac75-420=dfrac7120$

$dfrac214-dfrac320=dfrac21.54.5-dfrac320=dfrac10520-dfrac320=dfrac105-320=dfrac10220=dfrac5110$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,d e 0$)

khi đó: Tích 2 phân số bằng phân số new bao gồm tử số bởi tích 2 tử số lúc đầu với chủng loại số bởi tích 2 chủng loại số thuở đầu.

$dfracab.dfraccd = dfracacbd$

ví dụ như $dfrac12.dfrac27=dfrac1.22.7=dfrac214=dfrac17$

c) Phxay phân tách 2 phân số:

Giả sử tất cả 2 phân số $dfracab$ và $dfraccd$ ($b,c,d e 0$)

khi đó: Tmùi hương 2 phân số là tích của phân số đầu tiên cùng với nghịch đảo của phân số thứ 2.

$dfracab:dfraccd = dfracab.dfracdc = dfracadbc$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac1.72.4=dfrac78$

5) a) Tính hóa học của phnghiền cộng 2 phân số:

Giả sử tất cả 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab + dfraccd = dfraccd + dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab + left( dfraccd + dfracmn ight) = left( dfracab + dfraccd ight) + dfracmn$

+) Cộng cùng với 0:

$dfracab + 0 = 0 + dfracab = dfracab$

b) Tính hóa học của phnghiền nhân 2 phân số:

Giả sử bao gồm 3 phân số $dfracab$; $dfraccd$; $dfracmn$ ($b,d,n e 0$)

+) Giao hoán:

$dfracab . dfraccd = dfraccd . dfracab$

+) Kết hợp:

$dfracab . left( dfraccd . dfracmn ight) = left( dfracab . dfraccd ight) . dfracmn$

+) Nhân với 1:

$dfracab .1 = 1. dfracab = dfracab$

+) Tính hóa học phân păn năn của phnghiền nhân với phép cộng:

$left( dfracab + dfraccd ight)dfracmn = dfracmnleft( dfracab + dfraccd ight) = dfracmn.dfracab + dfracmn.dfraccd = dfracambn + dfraccmdn$.