Solution Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Solution là gì

*
*
*

solution
*

solution /sə"lu:ʃn/ danh từ sự hoà tan dung dịch giải pháp, bí quyết giải quyết (toán học) lời giải; phxay giải đáp án cao su thiên nhiên hoà rã ((cũng) rubber solution) (y học) thuốc nướclớn be in solution ở trong tình trạng tạm bợ (ý kiến...) nước ngoài cồn từ lấp một lớp cao su đặc hoà tandung dịchFehling"s solution: Dung dịch FehlingRich ammonia solution: Dung dịch nhiều AmoniacStrong ammonia solution: Dung dịch nhiều Amoniac (vào thứ hấp thụ)Weak ammonia solution: Dung dịch nghèo Amoniac (trong thứ hấp thụ)antifreezing solution: hỗn hợp kỵ lạnhaqueous solution: hỗn hợp nướcclarifying solution: hỗn hợp sau lắng trongclarifying solution: hỗn hợp sạchcongested solution: dung dịch đóng góp băngdetergent solution: dung dịch rửaeutectic solution: dung dịch ơtectihyper-tonic solution: hỗn hợp có nồng độ caohypo-tonic solution: dung dịch tất cả độ đậm đặc thấpinverted sugar solution: dung dịch con đường khửinverted sugar solution: dung dịch mặt đường đưa hóamolar solution: hỗn hợp chuẩn chỉnh (hỗn hợp phân tử gam)raw sugar solution: hỗn hợp con đường khôsaline solution: hỗn hợp rắnsolution tank: thùng đựng dung dịchstandard solution: hỗn hợp chuẩntrue solution: hỗn hợp chuẩn chỉnh thựcsự giải quyết và xử lý (một vấn đề)adequate solutionsự giải quyết ổn định thỏaalternative solutionchiến thuật hoàn toàn có thể lựa chọnbasic solutiongiải pháp cơ bảnbest solutionphương án xử lý tốt nhấtbest solutiongiải pháp buổi tối ưubleaching solutiontẩy trắngcompromise solutionchiến thuật hòa giảidegenerate basic optimal solutioncách thức cơ phiên bản về tối ưu suy biếnfeasible solutiongiải pháp khả thiheat of solutionnhiệt năng hòa tanmolasses solutionmật rỉnutrient solutionmôi trường thiên nhiên cấy vi sinch vậtpreservative solutiondịch quả đóng góp hộp danh từ o dung dịch Hỗn hợp của nhì hoặc nhiều thành phần thành một trộn đồng nhất. o sự hài hòa o phnghiền giải § acid solution : dung dịch axit § alkaline solution : dung dịch kiềm § amalgam solution : dung dịch hỗn hống § anodic solution : dung dịch anot § antifreeze solution : dung dịch chống đông § aqueous solution : dung dịch nước § buffer solution : dung dịch đệm § caustic sodomain authority solution : dung dịch xút ăn da § cleaning solution : dung dịch có tác dụng sạch, dung dịch làm trong § colloidal solution : dung dịch keo § dampening solution : dung dịch thẩm thấu § descending solution : dung dịch rót xuống § dilute solution : dung dịch loãng § doctor solution : dung dịch plumbit § leaching solution : dung dịch tẩy rửa § molar solution : dung dịch phân tử § mud solution : dung dịch bùn (khoan) § original solution : dung dịch đầu § pickling solution : dung dịch tẩy gỉ, dung dịch tẩm thực § quenching solution : dung dịch tôi § saturated solution : dung dịch bão hòa § solid solution : dung dịch rắn § standard solution : dung dịch tiêu chuẩn § standardized solution : dung dịch thử tiêu chuẩn hóa § stock solution : dung dịch gốc § test solution : dung dịch thử, dung dịch thí nghiệm § true solution : dung dịch thực § weak solution : dung dịch loãng § solution breccia : dăm kết vày hoà tung § solution gas : khí hoà rã § solution gas-oil ratio : tỷ số khí hoà tan/dầu § solution point : điểm giải pháp § solution-gas expansion drive sầu : truyền động bởi khí hoà tan § solution-gas expansion pool : mỏ vày khí hoà chảy truyền động

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): solution, solubility, solve, soluble, insoluble, unsolved, solvable


*

*

Xem thêm: Sử Dụng 2 Màn Hình Độc Lập 1 Cpu Ra 2 Màn Hình Độc Lập Đơn Giản

*

solution

Từ điển Collocation

solution noun

1 to a problem, difficult situation, etc.

ADJ. complete, comprehensive sầu | partial | effective sầu, good, happy, igiảm giá, neat, optimal, perfect, real His plan does not offer a real solution khổng lồ the problem. | acceptable | satisfactory, workable | correct, right | easy, obvious, simple | possible | feasible, practical, realistic, viable | cost-effective | creative sầu, imaginative sầu, ingenious | drastic, radical | early, immediate, instant, quichồng, speedy The UN representative stressed the urgency of an early solution. | final, lasting, long-term, permanent, ultimate | interlặng, short-term, temporary | proposed | pragmatic | compromise, negotiated | diplomatic, peaceful, political | military | technical

VERB + SOLUTION look for, seek, work towards | achieve, agree (on), arrive sầu at, come up with, find, produce, reach, work out attempts lớn find a comprehensive sầu political solution to lớn the crisis | propose, put forward, suggest | adopt | offer, provide

PREP.. ~ for a quichồng solution for dealing with the paper shortage | ~ to lớn They were seeking an ultimate solution to lớn the city"s traffic problem.

2 liquid in which a solid has been dissolved

ADJ. concentrated, neat, strong | dilute, weak | saturated | acid | alkaline | aqueous | saline, salt | bicarbonate, sodium chloride, etc.

SOLUTION + VERB contain

PREP.. in ~ aluminium ions in solution

Từ điển WordNet


n.

a homogeneous mixture of two or more substances; frequently (but not necessarily) a liquid solution

he used a solution of peroxide và water

a method for solving a problem

the easy solution is to lớn look it up in the handbook

the successful action of solving a problem

the solution took three hours


English Synonym và Antonym Dictionary

solutionssyn.: answer explanation finding mixture outcome resolution resultant.: hardening