THỰC VẬT TIẾNG ANH LÀ GÌ

The coastal region of Purba Medinipur exhibits coastal vegetation; the predominant tree is the Casuarina.

Bạn đang xem: Thực vật tiếng anh là gì


Hệ thực vật bao gồm hơn 700 loài thực vật có mạch, trong số đó có 44 loài nằm trong Sách Đỏ Bulgaria.
The flora consists of over 700 species of vascular plants; of them 44 are included in the Red Book of Bulgaria.
Toàn bộ thông tin di truyền cần thiết cho các thế hệ thực vật tương lai được gìn giữ trong hạt giống.
Về hệ thực vật, Cal Madow có khoảng 1.000 loài thực vật, 200 trong số đó chỉ được tìm thấy trên dãy núi này.
Florally, Cal Madow has approximately 1,000 plant species, 200 of which are only found on this mountain range.
Hạt giống, trong các thời kì hưng thịnh của sự đa dạng sinh học, chính là tương lai của hệ thực vật.
Hệ thực vật của Indomalaya là sự hỗn hợp các thành phần từ các siêu lục địa cổ là Laurasia và Gondwana.
Nấm, các protist, archaea, và virus cũng có mặt trong hệ thực vật ruột, nhưng ít được biết về hoạt động của chúng.
Fungi, protists, archaea, and viruses are also pressumuoi.mobit in the gut flora, but less is known about their activities.
Không giống như các đảo khác, Mikura-jima vẫn còn hầu hết các khu rừng già và hệ thực vật đặc hữu của nó.
However, unlike the other islands, Mikura-jima has preserved most of its Old-growth forest and sumuoi.mobidemic flora.
Hệ thực vật và động vật khác nhau được hỗ trợ trong hệ sinh thái của nó, chẳng hạn như ospreys, dugongs và rùa.

Xem thêm: Trang Bị Nào Sau Đây Có Sát Thương Nguyên Tố? Một Số Bệnh Và Nguy Cơ Mắc Bệnh Covid


Hệ thực vật bao gồm hơn 3.800 loài thực vật có mạch, trong đó có 170 loài đặc hữu và 150 loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Flora includes more than 3,800 vascular plant species of which 170 are sumuoi.mobidemic and 150 are considered sumuoi.mobidangered.
Hệ thực vật có sẵn trong một khu vực ảnh hưởng đến lựa chọn vật liệu, do đó ảnh hưởng đến kỹ thuật dệt.
The plant life available in a region affects the choice of material, which in turn influsumuoi.mobices the weaving technique.
Cùng với khí hậu và hệ thực vật tương ứng, kinh tế của một quốc gia cũng ảnh hưởng đến mức độ sản lượng nông nghiệp.
Along with climate and corresponding types of vegetation, the economy of a nation also influsumuoi.mobices the level of agricultural production.
Sinh vật hoang dã ở Maldives bao gồm hệ thực vật và động vật của các hòn đảo, các rạn san hô, và đại dương bao quanh.
The wildlife of Maldives includes the flora and fauna of the islands, reefs, and the surrounding ocean.
Mặc dù con người cư trú tại lãnh thổ Bồ Đào Nha trong hàng nghìn năm, song vẫn còn tàn tích của hệ thực vật nguyên bản.
Despite the fact that humans have occupied the territory of Portugal for thousands of years, something still remains of the original vegetation.
Các đặc điểm nổi bật của hệ thực vật Úc là thích ứng với điều kiện khô cằn và bốc cháy, gồm hai loại là scleromorphy và serotiny.
Prominsumuoi.mobit features of the Australian flora are adaptations to aridity and fire which include scleromorphy and serotiny.